NEWS

News & Event

Mosaic Tiles Designs Contest 2018

 

 

ภายใต้ชื่อโครงการ “ หมื่นไอเดีย ล้านความคิด มหัศจรรย์โมเสค ”
Brilliant Ideas  Million Designs Mosaic Tiles Design Contest 2018
 
วัตถุประสงค์
ประเทศไทยมีสถานที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีชื่อเสียงในแต่ละจังหวัดมากมาย เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คที่สำคัญอันน่าประทับใจ ตั้งแต่สถานที่เชิงศิลปวัฒนธรรม สถานที่เชิงศาสนา สถานที่เชิงประวัติศาสตร์และสถานที่ทางธรรมชาติ รวมถึงยังมีเรื่องราวที่เกิดจากความสร้างสรรค์และจินตนาการที่ไม่สิ้นสุด ของสัตว์หรือตัวละครในวรรณคดีและเทพนิยายของไทย ที่รอให้ไปสัมผัสและนำมาบอกเล่าเรื่องราวความมหัศจรรย์ จึงมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่มีความสามารถทางด้านงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และแรงบันดาลใจ สามารถถ่ายทอดให้เห็นถึงสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดของประเทศไทย รวมถึงสร้างจินตนาการของสัตว์หรือตัวละครในวรรณคดีและเทพนิยายของไทย สามารถแปลงภาพต่างๆ ผ่านมุมมองของภาพโมเสคได้อย่างมีศิลปะ ควรค่าแก่การสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ต่อไป
 
คุณสมบัติผู้ประกวด
นิสิตนักศึกษา ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หรือทุกคณะที่เกี่ยวข้องในกลุ่มวิชาชีพการออกแบบ ระดับมหาวิทยาลัย ไม่จำกัดชั้นปี และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย
 
ประเภทภาพการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท
1.แลนด์มาร์คประจำจังหวัดของไทย (Landmark of Thailand) นำเสนอสถานที่ซิกเนเจอร์ที่เป็นจุดเด่น เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คประจำจังหวัด จังหวัดใดก็ได้ในประเทศไทย บอกเล่าเรื่องราวนำเสนอผ่านมุมมองของโมเสค สามารถถ่ายทอดได้ชัดเจนว่าคือจังหวัดอะไร
2.สัตว์หรือตัวละครในวรรณคดีและเทพนิยายของไทย (Mythical Creature) ถ่ายทอดจินตนาการ สร้างสรรค์เรื่องราวอันน่ามหัศจรรย์แห่งความงามของสัตว์หรือตัวละครในวรรณคดีและเทพนิยายของไทย กำหนดให้ “ขนาดของสัตว์เป็นสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของภาพ”
 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
1.แปลงภาพวาดหรือภาพถ่ายให้เป็นภาพโมเสค
2.กำหนดให้ใช้ สี ของกระเบื้องในกลุ่ม “โมโนคัลเลอร์ (Monocolour)” ของทางบริษัทฯ เท่านั้น (มี Pantone สีให้) สร้างผลงานกระเบื้องโมเสค โดยการพล็อต (Plot) สีต่างๆ ลงในตาราง (Grid) ขนาด 156 x 252 ช่อง (Pixel) ที่กำหนด (มีตาราง Grid ให้) สามารถดาวน์โหลด Pantone สีและตาราง (Grid) อยู่ในไฟล์ Illustrator ที่บริษัทฯ จัดทำให้แล้วได้ที่ www.keratiles.co.th หรือขอรับแผ่นซีดีจากบริษัทฯ (ห้ามใช้โปรแกรมปรับแต่งภาพทุกชนิด)
3.ภาพผลงานของผู้เข้าประกวดต้องเป็นผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง หรือผู้เข้าประกวดสามารถสร้างผลงานเองโดยการดัดแปลงจากภาพที่มีอยู่แล้วได้ โดยภาพนั้น ต้องไม่เป็นภาพละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น  เป็นอันขาดและผลงานของผู้เข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 
ขอบเขตด้านพื้นที่
ภาพทั้ง 2 ประเภท มีขนาดพื้นที่ 156 x 252 ช่อง (Pixel) (13 x 21 ฟุต)
ประเภทการจัดวางภาพ 1.แนวนอน หรือ 2.แนวตั้ง 
 
วิธีการเสนองาน (Presentation)
ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ทั้ง 2 ประเภทๆละไม่เกิน 1 ผลงาน บนกระดาษขนาด A2 (420x594 มม.) พร้อมติดผลงานกระดาษ A2 ลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดจำนวน 1 แผ่นต่อผลงาน 
ไฟล์ผลงานขนาด A2 (420x594 มม.) นามสกุล Ai และ JPG ต้องบันทึกใส่แผ่น CD จำนวน 1 ชุด
ระบุชื่อผลงานและประเภทของภาพการประกวด พร้อมบรรยายแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของภาพดังกล่าว ติดรายละเอียดชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ด้านหลังผลงาน
 
เงินรางวัลประเภทละ
รางวัลชนะเลิศ 40,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2   5,000 บาท จำนวน 3 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชย   2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คณะกรรมการตัดสินและคัดเลือกตามประเภทของผลงาน โดยจะถือเอาคุณภาพของงานตามเกณฑ์การตัดสิน คือ
แรงบันดาลใจและการสื่อความหมาย
ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์
ความมีเอกลักษณ์ในการออกแบบ
ทักษะการแปลงภาพวาดเป็นภาพโมเสค
ความสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้
 
วันรับสมัคร: วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562
วันประกาศผล: 20 มีนาคม 2562 
ประกาศผลทาง Facebook.com/keratilesceramic และ www.keratiles.co.th
หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามความเหมาะสม
ผลงานประกวดทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด