NEWS

News & Event

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โครงการประกวดออกแบบภาพโมเสค “สร้างงานศิลป์ ดินแดนท่องเที่ยวไทย”

 

 

ขอขอบคุณ อ.วทัญ อ.ปุ๋ย อ.เมย์ และน้องๆนิสิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาเซรามิกส์
ให้การต้อนรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดออกแบบภาพโมเสค
สร้างงานศิลป์ ดินแดนท่องเที่ยวไทย
Journey Thailand Mosaic Tiles Design Contest 2017