NEWS

News & Event

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการประกวดออกแบบภาพโมเสค “สร้างงานศิลป์ ดินแดนท่องเที่ยวไทย”

 

 

ขอขอบคุณอาจารย์ตฤศ หริตวร คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชานฤมิตศิลป์
ให้การต้อนรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดออกแบบภาพโมเสค
สร้างงานศิลป์ ดินแดนท่องเที่ยวไทย Journey Thailand Mosaic Tiles Design Contest 2017

ประกวดออกแบบภาพโมเสค2017

สร้างงานศิลป์ดินแดนท่องเที่ยวไทย

JourneyThailandMosaicTilesDesignContest2017